تاريخ : سه شنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۱ | 8:37 | نويسنده : غلام
شهر تلفن ستاره     نام هتل آبادان 34002-0631 4 كاروانسرا آبادان 30060-0631 4 پارسيان آبادان 24303-0631 2 آزادي شهر آبادان 2224898-0631 2 كيوان آبادان 2228496-0631 1 جم آباده 3333320-0751 1 لاله آباده 3332421-0751 1 مهمانسراي جهانگردي آستارا 5252700-0182 4 اسپيناس آستارا 5216520-0182 2 بلال آستارا 5222959-0182 1 سيدان آستارا 5225956-0182 1 صدف آستارا 4623149-0182 1 پونل آستارا 5216063-0182   مهمانسراي آستارا آستانه اشرفيه 4224238-0142 1 فرخي آستانه اشرفيه 4223142-0142 1 همت آمل 2422310-0122 3 هتل آپارتمان مهرگان آمل 3362135-0122   هتل آپارتمان تهراني آمل 3362170-0122   هتل آپارتمان نگين اراک 3124061-71-0861 5 امير كبير اراک 2783050-0861 3 معلم اراک 2247354-0861 1 لادن اردبيل 2253339-0451 4  سبلان اردبيل 7716977-0451 3 دريا اردبيل 2243654-0451 3 كوثر اردبيل 2232910-0451 2 سبلان اردبيل 6614011-0451 2 مهدي اردبيل 2225671-0451 2 نگين اردبيل 2242722-0451 1 شيخ صفي اردستان 3501-036252 1 مهمانسراي جهانگردي اروميه 3369970-0441 4 ساحل اروميه 2245926-32-0441 4 هتل بين المللي پارك اروميه اروميه 3469860-61-0441 3 مرواريد اروميه 2223080-0441 3 مهمانسراي جهانگردي اروميه اروميه 2355881-0441 2 آذران اروميه 3453314-0441 2 آنا اروميه 2225444-0441 2 خرم اروميه 2229962-0441 2 دريا اروميه 2226580-0441 2 رضا اروميه 2362358-0441 2 مجتمع جهانگردي فانوس اروميه 3222873-0442 2 مهمان پذير مجتمع گردشگري باري اروميه 2356051-0441 1 ارگ اروميه 2231861-0441 1 تك ستاره اروميه 2352740-0441 1 لاله اروميه 2352740-0441 1 لاله استهبان 4225490-7320 1 مهمانسراي جهانگردي اصفهان 2226010-19-0311 5 عباسی اصفهان 2354141-0311 4 آسمان اصفهان 2227929-0311 4 عالي قاپو اصفهان 6244816-0311 4 كوثر اصفهان 2214354-0311 4 پيروزي اصفهان 6671195-0311 3 اسپادانا اصفهان 2207060-0311 3 ستاره اصفهان 2369737-0311 3 سفير اصفهان 6671482-6674628-0311 3 سوئيت اصفهان 2226388-0311 3 صدف اصفهان 2224532-4-0311 3 ملل اصفهان 2221235-0311 3 هتل سپاهان اصفهان 2202692-0311 2 ايران اصفهان 2204479-0311 2 توريست اصفهان 6244441-0311 2 جلفا اصفهان 6691112-0311 2 صفه اصفهان 2237525-0311 2 طوطيا اصفهان 4420531-0311 2 كاوه اصفهان 2648725-0311 2 ملك اصفهان 6688090-0311 2 مهمانسراي جهانگردي اصفهان 5232111-0311 2 نگين جي اصفهان 6674785-0311 2 پارك اصفهان 6272165-0311 2 هتل آپارتمان چهل پنجره اصفهان 2227224-0311 1 آريا اصفهان 3367583-0311 1 آوا اصفهان 2223065-0311 1 هتل آپارتمان حكيم اصفهان 2202205-0311 1 ساحل اصفهان 2211593-0311 1 سعدي اصفهان 2225793-0311 1 طوس اصفهان 6242970-0311 1 كارون اصفهان 2222625-0311 1 مهر اصفهان 4222883-0372 1 مهمانسراي جهانگردي اصفهان 2219619-0311 1 نقش جهان اصفهان 3378429-0311 1 هتل آپارتمان قصر اصفهان 2214868-0311 1 هشت بهشت اصفهان 2361018-0311 1 پارس اصفهان 2200308-0311 1 هتل آپارتمان پرديس اصفهان 2331452-0311 1 پرسپوليس اصفهان 2223274-0311 1 پرشيا اقليد 4225750-0752 1 مهمانسراي شهرداري اليگودرز 4223599-0664 1 مجتمع جهانگردي اليگودرز اليگودرز 4223599-0664 1 مجتمع جهانگردي اليگودرز انديمشک 29580-064242 3 بزرگ انديمشك انديمشک 22437-064242 2 اقبال انديمشک 41818-064242 1 رستم اهواز 2220091-5-0611 4 هتل بين المللي پارس اهواز اهواز 4442435-0611 3 اكسين اهواز 2217200-0611 2 ايران اهواز 2225757-0611 2 نادري اهواز 2222111-0611 2 پرشيا اهواز 2230228-0651 1 مجلسي اهواز 2222534-0611 1 پارك نو ايذه 30027-06235 1 آنزان بابل 2250433-0111 2 مرجان بابل 2299371-2-0111 1 رضا بابلسر 5223020-0112 2 شوكا بابلسر 5252254-0112 2 كاسپين بابلسر 5224656-0112 2 ميچكا بابلسر 5225492-0112   مجتمع جهانگردي خزرشهر باخزر 0511-8426043 1 ناهید بانه 4225454-0875 2 سامان بانه 4225227-0875 2 ستاره طلايي برداسکن 8543156- 0511 1 آذر بروجرد 0662-3504901 4 زاگرس بروجرد 3504901-0662 4 زاگرس بشرويه 2241275- 0511 1 ترنج بم 90092-0344 4 پارسيان بم 3462671-0344 3 ارگ جديد بم 245001-0346 2 مهمان پذير ارم بم 2213334-0344 1  مهمان پذير بم بناب 5222314-0174 2 استقلال بناب 7238172-0412 2 لاله بندرامام خميني 6000-0652252 3 مجتمع بندر امام بندرانزلي 5223001-0181 4 سفيدكنار بندرانزلي 0132-4522117-18 4 نرگس زیباکنار بندرانزلي 4223001-0181 3 كادوسان بندرانزلي 4228006-0181 2 ايران بندرانزلي 4243910-0181 2 گل ستگ بندرانزلي 23844-0181 1 همت بندرانزلي 5222702-0181    مهمان پذير اردوگاه غرب بندرانزلي 5222511-0181   مهمانسراي نمونه بندرگناوه 26200-072232 2 ستاره خليج فارس بندرگناوه 077252-26332 1 خليج سبز بندرماهشهر 36990-065223 3 آزادي بندرماهشهر 06522354924-6 3 هتل ايرانيان بندرماهشهر 20123-065223 2 آزادي ماهشهر بوشهر 2526276-0771 3 دلوار بوشهر 2527171-0771 2 سيراف بوشهر 2522346-0771 2 صدرا بوشهر 252605-0771 1 سعدي بهشهر 5264177-0152 2 بهشهر بهشهر 5222150-0152 2 ميانكاله بيدخت 3232- 0511 2 مهمانسراي بيدخت پيرانشهر 4224735-0444 1 دريا تاکستان 5222378-0282 1 خوشبين تالش (هشت پر) 1824225885 2 ليوادر تبريز 3301855-0411 5 ستاره هتل شهريار تبريز تبريز 3341081-90141 4 هتل بين المللي تبريز تبريز 4459501-0411 3 دريا تبريز 23230-9-0412 3 هتل كندوان تبريز 3346778-0411 3 گسترش تبريز 5559051-0411 2 آذربایجان تبريز 5516211-041 2 سینا تبريز 5516211-0411 2 سینا تبريز 5568098-0411 2 قدس تبريز 4792813-0411 2 نگین تبريز 5531336-041 1 ارگ تبريز 4459516-0411 1 ایران تبريز 5510520-0411 1 مروارید تبريز 5551852-0411 1 پارک تبريز 5537691-0411 1 کوثر تفرش 2939-0862622 1 قدس تکاب 0482-5223179 2 رنجي تنكابن 4288232-0192 3 صدرا تنكابن 4625740-0192 3 پاپيون تنكابن 4482901-0192 2 نجاتي تنكابن 4624157-0192 2 گل تنكابن 4623022-0192 1 مرواريد جلفا 3022220-0492 1 مهمانسرای جلفا چابکسر 6364250-0142   مهمان پذيرسپاهان چابکسر 6424343-0142   مهمان پذير شقايق چابکسر 6422700-0142   مهمان پذير مهمان پذيرپارسيان چالوس 222001-0191 5 پارسيان خزر هايت حزر چالوس 2462012-0192 3 مجتمع نمك آبرود چالوس 2216038-0191 2 هتل آپارتمان كوشال چالوس 2227147-0191 2 گلسار چالوس 2226537-0191 1 مهمان پذيراردوگاه چالوس چالوس 2463006-0192 1 اركيد چالوس 2224108-0191 1 ملك خرم آباد 3213180-0661 3 عطر خرم آباد 2623858-0662 2 استقلال خرم آباد 4203390-0661 2 شقايق خرم آباد 2204244-0661 2 شهرداري خرم آباد خرم آباد 2217405-0661 1 استقلال خرم آباد 2208836-0661 1 كارون خرم آباد 3213180-0661 3 عطر خرم آباد 2623858-0662 2 استقلال خرم آباد 4203390-0661 2 شقايق خرم آباد 2204244-0661 2 شهرداري خرم آباد خرم آباد 2217405-0661 1 استقلال خرم آباد 2208836-0661 1 كارون خرمشهر 4243501-0632 2 سبز خرمشهر 4214480-3-0632 2 نگين اروند خضري دشت بياض 0511-2222922 1 طوس خلخال 4222591-0452 2 مهمانسراي جهانگردي خلخال 4223766-0452 1 سپيد خمين 2331300-0865 1 مدرس خوانسار 2222322-0371 1 مهمانسراي جهانگردي خوي 2253073-6-0461 3 ثمين خوي 2440351-0461 2 مهمانسراي جهانگردي خوي داراب 6224455-0732 1 مهمانسراي جهانگردي درگز 5247 2 صارم درود 4230020-0665 1 درود درود 4230020-0665 1 درود دزفول 6261100-0641 3 مهمانسراي بزرگ دزفول دليجان 6942-0866422 2 كارون دوگنبدان 4230005-9-0742 4 پاسارگاد رامسر 5223593-0192 4 پاريسان رامسر 5240971-0192 3 كوثر رامسر 5220610-0192 3 هتل آپارتمان هنرمندان رامسر 5332031-0192 2 جواهر رامسر 5225176-0192 2 خزر رامسر 5216774-0192 2 هتل آپارتمان ماهور رامسر 5223593-0192 2 هتل پارسيان آزادي رامسر 5222457-0192 1 كاسپين رامسر 5222916-0192   هتل آپارتمان صفائيان رامسر 5224588-0192   هتل آپارتمان نازيا رشت 3223075-0131 4 كادوس رشت 4422320-0131 3 پوريا رشت 2222210-0131 2 ارديبهشت رشت 3221177-0131 2 پرديس رشت 4684289-0132 1 زيباكنار رشت 2222967-0131 1 كيوان رشت 6663822-0131 1 پامچال رشت 9111315170    مهمان پذير مجتمع زيباكنار رضوانشهر 4623149-0182 1 قصر رفسنجان 8224872-0391 2 الماس رفسنجان 8223050-0391 1 مهمان پذير رفسنجان زنجان 5241689-0241 3 آسيا زنجان 7049-0242552 3 غزال زنجان 3226882-0241 2 سپيد زنجان 7271930-0241 2 مجتمع جهانگردي زنجان 3222228-0241 2 پارك ساري 3882101-7-0151 4 سالادره ساري 3255090-0151 3 اسرم ساري 2220458-0151 3 نارنج ساري 4222548-0152 2 بادله ساري 3243340-0151 1 سارويه ساري 3463409-0152 1 فرح آباد ساري 3257474-0151   مهمان پذير مجتمع سلمان تنگه ساوه 2461-0256234 3 كاوه ساوه 2234414-0255 2 صدرا سبزوار 224132 3 كامليا سبزوار 0 2 مهمانسراي سبزوار سراب 2223889-0431 1 مهمانسرای سراب سرخس 2360 2 ابريشم سرعين 2750006-0452 4 لاله سرعين 4522223106 3 بوستان سرعين 2222499-0452 3 چالدران سرعين 2224056-0452 2 اترك سرعين   2 آبشار سرعين 2224250-0452 2 آنا سرعين 2222559 2 ارشاد سرعين 2222102-0452 2 خيام سرعين 2223660-0452 2 رز سرعين 2224830-3-0452 2 ساسان سرعين 2223690-0452 2 فانوس سرعين 2222714-0452 2 مرمر سرعين 2222820-0452 2 هماي سرعين سرعين 2224499-0452 1 آراز سرعين 2222909-0452 1 آرتا سرعين 2223601-0452 1 آناهيتا سرعين 2222810-0452 1 آيلار سرعين 2222785-0452 1 ارم سرعين 2222790-0452 1 ارگ سرعين 2222278-0452 1 اميدارشاد سرعين 2222139-0452 1 تخت طاووس سرعين 2223180-0452 1 حميد سرعين 2222508-0452 1 دريا سرعين 2222777-0452 1 دنيز سرعين 2224285-0452 1 زيتون سرعين 2222099-0452 1 ساحل سرعين 222278-0452 1 سالار سرعين 2222154-0452 1 ستاره شهر سرعين   1 سرچشمه سرعين 2222082-0452 1 سپيد سرعين 2222155-0452 1 صدف9 سرعين 2225420-0452 1 صفا سرعين 2222102-0452 1 فدك سرعين 2222309-0452 1 قصر شادي سرعين 9141515127 1 كوثر سرعين   1 كوهسار سرعين 2222903-0452 1 ماهان سرعين 2224510-0452 1 ملت سرعين 2222679-0452 1 مهدي سرعين 2224655-0452 1 نسترن سرعين 2222368-0452 1 نگين سرعين 2224571-5-0452 1 هتل آپارتمان جام جم سرعين 2222885-0452 1 ونوس سرعين 2223325-0452 1 پرديس سقز 5243100-0872 2 مزده سقز 3238080-0874 1 آزادي سقز 3236718-0874 1 سقز سقز 3243693-0874 1 قصر نور سنندج 6660045-0871 3 شادي سنندج 6622101-0871 2 فرهنگيان سنندج 6623675-0871 2 مهمانسراي جهانگردي سنندج سنندج 3241645-0871 1 آبيدر سنندج 3236584-0871 1 جبار سنندج 2255147-0871 1 هدايت سيرجان 5222016-0345 2 سروش سيرجان 25525-0345 2 فدك سيرجان 5220471-0345 2 كهكشان سيرجان 5227878-0345 1 سيرجان شبستر 2237446-0491 2 گلشن راز شبستر 2162997-0472 1 شرفخانه شرفخانه 2162955-0472 3 شرفخانه شميرانات 3273-02651 3 گاجره شوش 5228387-0642 2 نصر شوش شوش 5225050-0642 1 آپادانا شهرضا 2232722-0321 1 منتظران شهرضا شيراز 2288000-0711 5 هما شيراز 2307006-2332255-0711 4 هتل پارس شيراز 2221426-0711 4 پارك شيراز 2271280--94-0711 4 پرسپوليس شيراز 2228164-0711 3 آريوبرزن شيراز 2331106-0711 3 آپادانا شيراز 2309072-0711 3 جام جم شيراز 7307503-0711 3 مهمانسراي جهانگردي شيراز 6271218-0711 3 هتل چمران شيراز 2225181-0711 3 پارسه شيراز 2330000-0711 3 پارسيان شيراز 6289494-0711 3 پيران شيراز 2335292-0711 2 ارم شيراز 2228989-0711 2 ارگ شيراز 2288231-0711 2 اطلس شيراز 2245540-0711 2 تالار شيراز 09171280140 2 تخت جمشيد شيراز 0917282044 2 دنا شيراز 2226909-0711 2 رودكي شيراز 2228822-0711 2 شايان شيراز 2224740-0711 2 صدرا شيراز 2243210-0711 2 قانع شيراز 2335724-0711 2 كوثر شيراز 2226026-0781 2 كوثر لارستان شيراز 2333770-0711 2 هتل مهدي شيراز 2351988-0711 2 هتل آپارتمان هديش شيراز 2248827-0711 1 آناهيتا شيراز 2240701-0711 1 حافظ شيراز 2274021-0711 1 خانه شيراز 2331586-0711 1 ساسن شيراز 6278326-0711 1 هتل آپارتمان سرير شيراز 2227255-0711 1 سينا شيراز 2228822-0711 1 شايان شيراز 2226659-0711 1 فارس شيراز 2363366-0752 1 پارك سورمق صومعه سرا 3227198-0182   مهمان پذير ابريشم عباس آباد 4622647-0122 2 دنيا فريدن (داران) 0372-4222883 2 مهمانسراي جهانگردي داران فسا 3334448-0731 1 مهمانسراي جهانگردي فومن 7573250-0132   مهمان پذير ماسوله فومن 09111319532   مجتمع ترنگ طلائي فيروزآباد 6223699-0712 1 مهمانسراي فيروزآباد قائمشهر 2293233-0123 2 تلار قائمشهر 2249980-0123 1 ميلاد قزوين 2555771-0281 3 مرمر قزوين 2227367-0281 2 البرز قزوين 2227437-0281 1 قدس قصرشيرين 4224715-0835 3 كسري قصرشيرين 0835-4222270 3 هتل جوان قصرشيرين   2 ابي عبداله الحسين قصرشيرين   1 مرمر قصرشيرين 4222616-0835 1 ولي عصر قمصر 2203-0362362 2 گلستان قمصر كاشان  5304091-5-0361 3 امير كبير كاشان 4446555-0361 1 سياح كاشان 5560321-0361 1 هتل آپارتمان كوثر كاشمر   1 ستاره درخشان كاشمر كرج 021-5607814-0261 3 ديزين كرج 0261-2227114 2 سامان كرج 2305-02651 2 فاليز كرج 0261-241530 2 مرمر كرج كرج 236292-0261 1 اميركبير كرج 0262228-2040 1 گچسر كرمان 2119350-0341 5 پارس كرمان 45203-0341 3 مهمانسراي جهانگردي كرمان 2511073-0341 3 گواشير كرمان 41411-0341 2 اخوان كرمان 2221954-0341 2 امين كرمان 2513070-0341 2 كرمان كرمان 50498-0341 2 هتل ناز كرمان 2267099-0341 2 هزار كرمان 2223198-0341 1 صحرا كرمانشاه 4225593-0831 4 آزادگان كرمانشاه 7223793-0831 3 بيستون كرمانشاه 7227002-0831 2 داريوش كرمانشاه 7231166-0831 2 راه كربلا كرمانشاه 7246365-0831 2 رسالت كرمانشاه   2 سهند كرمانشاه 8233076-0831 1 آزادي كرمانشاه 8233288-0831 1 معراج كلاردشت 09122692116 3 موتل باران سبز كلاردشت 09122853313 3 هتل آپارتمان كاسنيك ولشت كلاردشت 2622597-0192 2 گلدشت كلاردشت 2622570-0192 1 جم كلاردشت 2627000-0192 1 كلاردشت كلاردشت 2742223-0192   هتل آپارتمان شيرين كليبر 0427-4223162 1 بابک كياشهر 4822006-0142 2 دريا گلپايگان 30095-037232 2 ارگ گوگد گلپايگان 3723240866 2 مهمانسراي جهانگردي گلپايگان گلپايگان 22055-037232 1 مهمانسراي جهانگردي گناباد 3637 2 پاسارگاد لار 2227079-0781 1 مهمانسراي جهانگردي لاهيجان 4223081-0141 2 فجر لاهيجان لاهيجان 4226850-55-0141 1 هتل آپارتمان البرز لنگرود 5342199-0142   مهمان پذيرستاره خزر لنگرود 5342125-0142   مهمان پذيرمجتمع تفريحي دهكده لنگرود 5342132-0142   مهمان پذيرمجتمع ستاره دريا لنگرود 5342400-0142   مهمان پذيرمجتمه توسكا ماسوله 7573250-0132   مهمان پذيرمهران ماکو 3223185-0462 2 مهمانسراي جهانگردي ماكو ماکو 3323491-0462 1 مهمان پذيرالوند ماکو 3372786-0462 1 مهمان پذيرحميد ماکو 3223441-0462 1 مهمان پذيرلاله ماهان 6222700-0342 1 مهمان پذيرماهان مبارکه 3355263000 2 هتل ساحلي پرديس محلات 4041-0866332 2 اقصي محلات 3555-0866332 2 مهمانسراي آبگرم محمود آباد 6281111-0122 4 نارنجستان محمود آباد 7741413-0122 2 ترنج محمود آباد 7745401-2-0122 2 مهمان پذير ترنجستان محمود آباد 7742754-0122 2 شهر قصه محمود آباد 7742955-0122 2 فانوس دريا محمود آباد 47345-0192 1 باباسينا محمود آباد 7573538-0122 1 مهمان پذيرمجتمع مرواريد دريا محمود آباد 7744980-0122 1 پرستو مراغه 3250304-0421- 3 درياي مراغه مرند 2237446-0491 2 مهمانسرای مرند مريوان 3223955-0872 1 مهمان پذيرقصر مريوان 40777-087532 . زريوار مريوان 221626-087532 . مهمانسراي جهانگردي مريوان مسجدسليمان 3333985-0631 2 مهمانراي جهانگردي مسجد سليمان مشکين شهر 5233221-0452 2 ساوالان مشهد 8512000-0511 5 بین المللی قصر طلایی مشهد 7611001-0511 5 هما 2 مشهد 8791821-0511 5 پرديسان مشهد 8512000-0511 4 قصر مشهد 8540830-0511 4 هتل فردوس مشهد 3647093-9-0511 4 اترك هتل مشهد 2228010-0511 4 ايران مشهد 2227507-0511 4 جواد مشهد 2216162-0511 4 فردوسی مشهد 5010641-0511 4 میثاق مشهد 8689201-5-0511 4 پارس مشهد 2251927-0511 3 آزادي مشهد 2220071-0511 3 آسيا مشهد 8545061-0511 3 اطلس مشهد 8549645-0511 3 اعيان مشهد 2250334-0511 3 الغدير مشهد 8540091-0511 3 تهران مشهد 6610082-0511 3 توریست توس مشهد 8590041-0511 3 جم مشهد 8596788-0511 3 خاتم مشهد 3691062-0511 3 هتل آپارتمان سروش مشهد 8436802-0511 3 صدر مشهد 2222122-0511 3 عماد مشهد 8408047-0511 3 لاله مشهد 3434467-0511 3 مجتمع جهانگردی مشهد 8596031-0511 3 مداین مشهد 2222701-0511 3 مشهد مشهد 8646241-9-0511 3 هتل آبان مشهد 2216100-0511 3 هتل تارا مشهد 5510900-4-0511 3 هتل ثامن الائمه مشهد 8591644-0511 3 هرند مشهد 8440108-0511 3 پارسيان مشهد 2223914-0511 3 پرديس مشهد 2282900-5-0511 2 هتل دانشور مشهد 8549919-0511 2 آريا مشهد 3425851-0511 2 آفريقا مشهد 2221047-0511 2 آپادانا مشهد 2215900-0511 2 احسان مشهد 7644445-6-0511 2 ارس مشهد 8516997-0511 2 الماس مشهد 2228373-0511 2 المهدي مشهد 2221300-0511 2 امير مشهد 8543144-0511 2 امينيان مشهد 2222663-0511 2 بستان مشهد 8597977-0511 2 جواهر شرق مشهد 8543376-0511 2 جواهری مشهد 2222022-0511 2 حافظ مشهد 8518204-0511 2 حميد مشهد 7273738-0511 2 خانه سبز مشهد 8541250-0511 2 خاور مشهد 2227083-0511 2 خیام مشهد 8548222-0511 2 رازی مشهد 2253093-0511 2 رضا مشهد 8597010-0511 2 زیتون مشهد 8429704-0511 2 سید جلال مشهد 8531236-0511 2 شباهنگ مشهد 8540272-0511 2 شبستان مشهد 2231630-0511 2 شرق زيست مشهد 8524510-0511 2 شفیعی مشهد   2 شمس مشهد 8419247-0511 2 شیراز مشهد 4222009-0512 2 طرقبه مشهد 8514545-0511 2 فانوس دریا مشهد 8590311-0511 2 فجر مشهد 2232756-0511 2 فيروزه توس مشهد 8599740-0511 2 فیروزه مشهد 2226831-0511 2 قدس مشهد 8594312-0511 2 قطيف مشهد 8512280-0511 2 هتل آپارتمان متين مشهد 8514797-0511 2 مهر مشهد مشهد 8540144-0511 2 ميعاد مشهد 8514640-0511 2 ميلاد نور مشهد 2251330-0511 2 نگین مشهد 8550450-0511 2 هتل آراد مشهد 8548222-8545333-0511 2 هتل رازي مشهد 8535800-7-0511 2 هتل گلستان مشهد 6344089-0511 2 وثوقی مشهد 8542955-0511 2 پرنيان مشهد 8516113-0511 1 آجيليان مشهد 2254001-0511 1 آذربايجان مشهد 8543516-0511 1 آذين مشهد 2225271-0511 1 آرام مشهد 7685246-0511 1 آران مشهد 8594248-0511 1 آرمان مشهد 2210941-0511 1 آرين مشهد 8593701-0511 1 آزاده مشهد 8590360-0511 1 آزادگان مشهد 8436795-0511 1 آسا مشهد 8519996-0511 1 آسمان مشهد 2236033-0511 1 آفرين مشهد 8598508-0511 1 آلاله مشهد 8513217-0511 1 آنا مشهد 2234455-0511 1 هتل آپارتمان آينه چي مشهد 8541876-0511 1 ابريشم مشهد 2220740-0511 1 اخلاقي نيا مشهد 2226371-0511 1 اخوان مشهد 8521473-0511 1 ارغوان 1 مشهد 8544655-0511 1 اركيده مشهد 8527812-0511 1 ارمغان مشهد 2225244-0511 1 استقلال مشهد 8541537-0511 1 اسكان مشهد 2228613-0511 1 اصفهاني مشهد 8599308-0511 1 اصيلا مشهد 8548510-0511 1 البرز مشهد 8514911-0511 1 الزهرا مشهد 8598519-0511 1 بابايي مشهد 8547532-0511 1 بديع مشهد 2210416-0511 1 بركات مشهد 8514995-0511 1 بهار مشهد 8514733-0511 1 بهاران 1 مشهد 2257699-0511 1 بهروز مشهد 8590608-0511 1 ترابي مشهد 2333618-0511 1 ترنم مشهد 8529249-0511 1 تك مشهد 8511313-0511 1 ثاممن الحجج مشهد 8542189-0511 1 ثامن السرور مشهد 8424959-0511 1 جام جم مشهد 2258921-0511 1 جده مشهد 8547363-0511 1 جزيره مشهد 8596504-0511 1 جلاليان مشهد 8596302-0511 1 جمالي مشهد 8596243-0511 1 جميل مشهد 2256097-0511 1 حرير مشهد 8519774-0511 1 حمايت مشهد 8545502-0511 1 حکمت مشهد 3643571-0511 1 خادم مشهد 2259445-0511 1 خراسان مشهد 8599409-0511 1 خضرا مشهد 8598527-0511 1 خليج فارس مشهد 2228516-0511 1 خورشید مشهد 8542341-0511 1 هتل آپارتمان خوشبين مشهد 8515064-0511 1 داريوش مشهد 8597412-0511 1 دانش مشهد 8512144-0511 1 داود مشهد 8512347-0511 1 در مشهد 2216642-0511 1 دلمون مشهد 2216491-0511 1 رضوان مشهد 8546422-0511 1 رنجبر مشهد 8599213-0511 1 زمرد مشهد 8402088-0511 1 زهره مشهد 8596368-0511 1 زينب مشهد 2250979-0511 1 سارا مشهد 8518560-0511 1 سبحان مشهد 8596366-0511 1 سبز مشهد 7689150-0511 1 ستاره مشهد 2251364-0511 1 سخاوت مشهد 2222826-0511 1 سردار كاوه مشهد 2218285-0511 1 سعدی مشهد 8593500-0511 1 سعيد مشهد 8599517-0511 1 سفير مشهد 2224449-0511 1 سلاطين مشهد 8432212-0511 1 سمرقند مشهد 8427493-0511 1 سي برگ مشهد 3434570-0511 1 سي مرغ مشهد 8547303-0511 1 سي گل مشهد 2236135-0511 1 سينا مشهد 8543290-0511 1 سپهر مشهد 3649053-0511 1 سپید مشهد 2233114-0511 1 شادتوس مشهد 8549951-0511 1 شاهين مشهد 3647805-0511 1 شبنم مشهد 8549517-0511 1 شجاعي مشهد 2228907-0511 1 شريف مشهد 2214870-0511 1 شفق مشهد 2218444-0511 1 شقايق مشهد 8549795-0511 1 شكوفه مشهد 8514456-0511 1 صدرا مشهد 8545960-0511 1 طاها مشهد 2231445-0511 1 عرفه مشهد 8549652-0511 1 علامه مجلسي مشهد 8594228-0511 1 علي زاده مشهد 8512929-0511 1 عماد مشهد 8432033-34-0511 1 هتل آپارتمان غدير مشهد 8599611-0511 1 فاخته مشهد 2234616-0511 1 فارس مشهد 8522202-0511 1 فرات مشهد 8516358-0511 1 فرهنگ مشهد 8516272-0511 1 فكور مشهد 8512572-0511 1 فولادي مشهد 8520659-0511 1 كاسپين مشهد 8513108-0511 1 كاشاني مشهد 8547171-0511 1 كاكتوس مشهد 8596320-0511 1 كاويان مشهد 2250013-0511 1 كربلا مشهد 8519790-0511 1 كريمه مشهد 2223646-0511 1 كورش مشهد 8517780-0511 1 كيان مشهد 8541818-0511 1 كيميا مشهد 8514714-0511 1 مارال مشهد 8511507-0511 1 ماهان مشهد 8593904-0511 1 ماهور مشهد 8596524-0511 1 محبان زهرا مشهد 2212834-0511 1 مدینه مشهد 2226340-0511 1 مرواريد مشهد 8540478-0511 1 معين درباري مشهد 2230226-0511 1 ملل مشهد 8546704-0511 1 مهاجر مشهد 2215605-0511 1 مونا مشهد 8599074-0511 1 ميثم مشهد 8519389-0511 1 ميقات مشهد 8512938-0511 1 ميچكا مشهد 8426043-0511 1 ناهید مشهد 8524749-0511 1 نجف اشرف مشهد 8593304-0511 1 نسترن مشهد 8519892-0511 1 نسيم شرق مشهد 8595514-0511 1 نصير مشهد 2216533-0511 1 نفيس مشهد 8784551-0511 1 نقش جهان مشهد 8546963-0511 1 نور مشهد 2215363-0511 1 نوين مشهد 8515851-0511 1 نيلوفر مشهد 2218623-0511 1 نيلي مشهد 8513386-0511 1 نينوا مشهد 2224245-0511 1 نیما مشهد 3640091-0511 1 نیک مشهد 2255877--2255878-0511 1 هتل معراج مشهد 8591644-0511 1 هرند مشهد 8598935-0511 1 هزار و يك مشهد 2211958-0511 1 والا مشهد 2240219-0511 1 ولايت مشهد 8542715-0511 1 ياس مشهد 8544813-0511 1 ياسمن مشهد   1 يزدان مشهد 8593186-0511 1 پارت مشهد 8545550-0511 1 پارساييان مشهد 2229901-0511 1 پرستو مشهد 8519695-0511 1 پرسپوليس مشهد 2221571-0511 1 پرشيا مشهد 2258407-0511 1 پركوك مشهد 3645750-0511 1 پرند مشهد 8517997-0511 1 پويا مشهد 8547430-0511 1 پگاه مشهد 2225528-0511 1 کاج مشهد 3651640-0511 1 کوثر مشهد 2258589-0511 1 کوه نور مشهد 8513073-0511 1 کیهان مشهد 8599639-0511 1 گل مشهد 8542099-0511 1 گل نرگس مشهد 8593312-0511 1 گلايل مشهد 8519792-0511 1 گلديس مشهد 8541931-0511 1 گوهر مشهد 2230246-0511 1 یاقوت مشهد 2256415-0511    هتل آپارتمان ندا مشهد 8539980-82-0511   مهمان پذيرکرانه مهاباد 2335738-0442 2 كوهستان مهدي شهر 3624180-0232 3 هتل سنگسر مياندوآب 2221175-0481 2 برنجيان ميانه 2239901-0423 2 سولماز نائين 2253081-0323 1 مهمانسراي جهانگردي نشتارود 4662452-0192 1 نشتارود نشتارود 4664034-0192   هتل آپارتمان وازيك نطنز 2602-0362424 2 سرايان نطنز نطنز 2402-0362424 1 شاهين نور 635334-0196 3 مهمان پذيرمرواريد خزر نور 433814-0196 2 دريانور نور 6225126-0122 2 كيانا نور 423338-0196 2 نور نور 6232680-0122 1 ناتل نور 6353359-0122   هتل آپارتمان طبيعت نوشهر 3231381-0191 3 آپادانا نوشهر 3222018-19-0191 3 عرش نوشهر 3642811-0192 2 مهمان پذيراردوگاه چلندر نوشهر 3232090-0191 2 شاليزار نوشهر 3673270-0192 2 صحرا نوشهر 3125663-3122562-0191 2 صدف نوشهر 3672238-0192 2 لئون نوشهر 3142811-0191 2 مجتمع جهانگردي چلندر نوشهر 3112771-74-0191 2 هتل گل سرخ نوشهر 50530-0191 1 برج نوشهر 2225711-0192 1 رز نوشهر 3672238-0192 1 سپيدگل نوشهر 23864-0191 1 نوين نوشهر 32567-0191 1 هتل آپارتمان پامچال نوشهر 3672593-0192 1 پيوندي نوشهر 3232667-0191   ميلاد نيشابور 8400502-0511 2 هتل آپارتمان فرید نيشابور   2 مهمانسراي نيشابور هاديشهر 3042518-0492 1 هادی همدان 8252822-0811 4 پارسيان بوعلي همدان 8252001-0811 3 پارسيان ارم همدان 8261266-0811 2 آرين همدان 553312-0812 2 عليصدر همدان 8268780-0811 1 مرمر همدان 2523464-0811 1 ياس ياسوج 4223470-0741 4 پارسيان ياسوج 2223191-0741 2 ارم ياسوج 2222218-0741 2 مجتمع ويلايي يزد 6227783-84-0351 3 هتل سنتي مظفر يزد 6225048-0351 3 هتل لاله يزد 6229324-5-0351 1 اديب الممالك